Birds of the World

Passerine Birds

Notiomystidae : Stitchbird

Stitchbird
Notiomystis cincta